Page 2 - راهنمای کاربری سامانه فراگیر آموزش
P. 2

‫راهنمای کاربری سامانه فراگیر آموزش‬

          ‫ســامــانه فــراگیــر آمـــوزش‬

                                                          ‫فهرست مطالب‬
      ‫صفحه نخست‪2 ......................................................................................................................................................‬‬
      ‫منوی پیمایش ‪3 .................................................................................................................................................‬‬
      ‫کارتابل مخاطب ‪3 ...............................................................................................................................................‬‬
      ‫نظر سنجی ‪5 .....................................................................................................................................................‬‬
      ‫ارتباط با رابط آموزشی ‪5 .......................................................................................................................................‬‬
      ‫معرفی پیوندهای مرتبط و مفید‪5 .............................................................................................................................‬‬
      ‫درخواست دوره ‪6.....................................................................................................................................................‬‬
      ‫درخواست دوره از استاندارد شغل‪6............................................................................................................................‬‬
      ‫درخواست از نیاز های آموزشی ‪7 ..............................................................................................................................‬‬
      ‫درخواست دوره از برنامه آموزشی (فردی) ‪8 .................................................................................................................‬‬
      ‫درخواست دوره از تقویم کلاس های آموزشی ‪8 .............................................................................................................‬‬
      ‫درخواست از کلیه دوره ها ‪8 ...................................................................................................................................‬‬
      ‫دوره های درخواست شده‪8 ........................................................................................................................................‬‬
      ‫شناسنامه آموزشی ‪10...............................................................................................................................................‬‬
      ‫استاندارد های آموزشی ‪10......................................................................................................................................‬‬
      ‫نیاز های آموزشی‪11.............................................................................................................................................‬‬
      ‫برنامه آموزشی ‪12................................................................................................................................................‬‬
      ‫دوره های در حال اجرا ‪13......................................................................................................................................‬‬
      ‫کلاس هــای آموزشی ‪13.......................................................................................................................................‬‬
      ‫سوابق آموزشی (عمـــلـکـــرد) ‪14...........................................................................................................................‬‬
      ‫سوابق تدریس ‪17................................................................................................................................................‬‬
      ‫افراد تحت نظارت ‪17................................................................................................................................................‬‬
      ‫ارزیابی اثـر بخـشی ‪18..............................................................................................................................................‬‬
      ‫واکنش ‪18.........................................................................................................................................................‬‬
      ‫رفتار ‪19...........................................................................................................................................................‬‬
      ‫اطلاعات کاربر‪20.....................................................................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6   7