سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    راهنمای مشاهده سامانه فراگیر آموزش کارکنان

1

برای ورود به سامانه در قسمت نام کاربری شماره ملّی (بدون خط فاصله) و در قسمت رمز عبور 123456 را وارد کنید.

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )